ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради», код ЄДРПОУ: 05484155, в особі головного лікаря Трет’якова Максима Сергійовича, який діє на підставі Статуту (надалі – Підприємство) та фізична особа, яка звернулася до Підприємства для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт, разом поіменовані – сторони), уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про нижченаведене:

1. Терміни, поняття та визначення

1.1. Сторони погодили, що нижченаведені терміни, поняття та визначення в цьому Договорі мають такі значення:
1.1.1. Акцепт – повне, беззастережне та безумовне прийняття умов Договору фізичною особою, яке виражається у формі заяви про укладення Договору. Акцепт здійснюється шляхом:
• отримання Підприємством підписаного Пацієнтом письмового Акцепту (заяви) (додаток № 1 до Договору), зразок якого надається при зверненні Пацієнта;
• та/або шляхом проставлення Пацієнтом відмітки (позначки) навпроти відповідного пункту «Я підтверджую» у інформаційній системі «Доктор Елекс» при реєстрації чи здійсненні запису на прийом.
1.1.2. База даних – програмно-апаратний комплекс, що забезпечує збереження інформації про Пацієнта в достатньому обсязі для його ідентифікації й автентифікації відповідно до Договору.
1.1.3. Вторинна (спеціалізована) медична допомога – медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики – сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
1.1.4. Графік відвідувань – графік призначених медичних послуг, в якому визначається перелік медичних послуг, календарна дата та, за можливості, точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до Підприємства для отримання таких послуг, який доводиться до відома Пацієнта, узгоджується та є обов’язковим для виконання останнім.
1.1.5. Домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.
1.1.6. Електрона медична карта пацієнта – це основний компонент інформаційної системи «Доктор Елекс», в якому зберігається вся інформація про пацієнта – реєстраційні дані, результати медичних оглядів, антропометричні заміри, лабораторні обстеження і різні графічні дані (УЗД, рентгени і т.д.) за наявності відповідної технічної можливості.
1.1.7. Законний представник Пацієнта громадянин, який у силу закону виступає в усіх установах, у т. ч. судових, на захист особистих та майнових прав і законних інтересів недієздатних Пацієнтів, обмежено дієздатних Пацієнтів або дієздатних Пацієнтів, але таких, що через свій фізичний стан (старість, хвороба) не можуть особисто здійснювати свої права й виконувати свої обов’язки. Законним представником Пацієнта можуть бути: батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники даної особи або представники тих установ і організацій, під опікою чи опікуванням яких вона перебуває.
1.1.8. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення суб’єкта персональних даних щодо надання дозволу на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сайті Підприємства передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.
1.1.9. Інформована добровільна згода (Додаток № 3 до Договору) – це згода Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції і знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Підприємством. Згода пацієнта чи його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості отримання з об’єктивних причин згоди на таке втручання від самого Пацієнта чи його законних представників.
1.1.10. Комерційна таємниця – будь-яка інформація, що стосується специфіки діяльності Підприємства, порядку організації надання Підприємством послуг, його матеріально-технічної бази та на розголошення якої необхідно попередня письмова згода Підприємства тощо.
1.1.11. Конфіденційна інформація Підприємства – будь-яка інформація, яка стала відома Пацієнту у зв’язку із укладенням цього Договору, його знаходженням на території Підприємства, яка не відноситься до особи Пацієнта, і не має ознак комерційної таємниці. В тому числі, але не виключно, персональні дані та будь-яка інша інформація про осіб, які користуються послугами Підприємства, працівників та будь-яких відвідувачів Підприємства.
1.1.12. Конфіденційна інформація про Пацієнта – будь-яка інформація особистого (інтимного) характеру, яка стала відома Підприємству у зв’язку із зверненням Пацієнта для надання медичних послуг, зокрема, персональні дані Пацієнта, стан здоров’я, надані медичні послуги тощо.
1.1.13. Лікар – медичний працівник Підприємства або особа, яка провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець і яка надає медичну допомогу Пацієнту в період його обстеження та лікування. Лікар обирається пацієнтом або призначається йому в установленому порядку. Обов’язками Лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстеження та лікування Пацієнта. Пацієнт вправі вимагати заміни Лікаря. Лікаря з надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в Підприємстві визначає його керівник або уповноважена ним на прийняття відповідних рішень особа.
1.1.14. Медична допомога – діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.
1.1.15. Медична реабілітація – вид медичної допомоги, що надається пацієнтам в амбулаторних або стаціонарних умовах і включає систему медичних та інших заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою створення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювань.
1.1.16. Медична субсидія – безготівкова допомога, яка надається за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів для оплати необхідних пацієнту медичних послуг та лікарських засобів.
1.1.17. Медичний персонал – це працівники Підприємства та інші особи, які знаходяться із Підприємством у договірних правовідносинах, які мають медичну освіту та прийняті на посади, що пов’язані із наданням медичних послуг, у тому числі, лікарі, медсестри, санітари тощо.
1.1.18. Медичні послуги – всі послуги які надаються Підприємством за умовами цього Договору, до яких відносяться попередня медична консультація, клініко-діагностичні дослідження, лабораторні дослідження, обстеження та будь-які інші медичні заходи та маніпуляції, спрямовані на встановлення діагнозу Пацієнта, його лікування, транспортування Пацієнта, а також здійснення профілактичних заходів.
1.1.19. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Підприємства для отримання медичних послуг та акцептувала даний Договір.
1.1.20. Первинна ідентифікація – процес під час якого Підприємство отримує від Пацієнта або його законного представника персональні дані Пацієнта, та вносить їх до Бази даних.
1.1.21. Первинна медична допомога – це медична допомога, що передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
1.1.22. Персональні дані Пацієнта – відомості чи сукупність відомостей про особу Пацієнта, до яких відносяться прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується особи Пацієнта та може бути використана Підприємством з метою ідентифікації особи Пацієнта.
1.1.23. План лікування – це індивідуально розроблений Лікарем план профілактичних заходів, обстежень, лікування та реабілітації, спрямований на максимально ефективне надання медичних послуг конкретному Пацієнту. План лікування є динамічним та може змінюватись в процесі отримання медичних послуг.
1.1.24. Правила – правила внутрішнього розпорядку Підприємства.
1.1.25. Сайт Підприємства – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою: mldc.vn.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Підприємство та послуги, що ним надаються.
1.1.26. Спеціалізований санітарний транспорт – оснащений спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями транспортний засіб, призначений для перевезення людини у невідкладному стані та обладнаний для надання екстреної медичної допомоги відповідно до національних стандартів щодо такого виду транспорту.
1.1.27. Сторони – Підприємство та Пацієнт.
1.1.28. Суб’єкт персональних даних – фізична особа (Пацієнт) стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.1.29. Транспортування Пацієнта – це платна послуга, що надається Підприємством на Замовлення Пацієнта чи його законного представника. Транспортуванням Пацієнта (надалі Транспортування) є перевезення Пацієнта транспортом Підприємства, у тому числі спеціалізованим медичним транспортом, із місця його проживання (перебування) до Підприємства, іншого закладу охорони здоров’я та/або в місце призначення вказане Пацієнтом (його законним представником) як от аеропорт, залізничний вокзал тощо. Транспортування може здійснюватися як за участі так і без участі медичного персоналу Підприємства. Транспортування не є медичною послугою Підприємства.
1.1.30. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога – медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.
1.1.31. Третя особа – будь-яка особа, за винятком Пацієнта та працівників Підприємства.

2. Загальні положення

2.1. Згідно ст. 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором, порядок укладання якого регламентується ст. 642 Цивільного кодексу України.
2.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України Договір укладається прийняттям пропозиції Пацієнтом (акцепт), згідно визначення наведеного в п. 1.1.1 Договору.
2.3. Надалі за текстом Договору Підприємство та Пацієнт разом називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Текст Договору публічної оферти розміщено в куточку споживача на території Підприємства за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 68, а також на офіційному веб-сайті Підприємства.
2.4. Договір, укладений Пацієнтом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та Пацієнт вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти.
2.5. Вчинення Пацієнтом дій які засвідчують його бажання укласти Договір, а саме підписання та надання Підприємству Заяви (Додаток № 1 до Договору) із своїми персональними даними та/або шляхом проставлення Пацієнтом відмітки (позначки) навпроти відповідного пункту «Я підтверджую» на сайті інформаційної системи «Доктор Елекс», підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепту) Пацієнтом Договору, всіх його умов без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
2.6. Пацієнт, який зареєструвався на сайті інформаційної системи «Доктор Елекс», вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
2.7. Пацієнт підтверджує, що він до укладення цього Договору ознайомився з його умовами і свідомо без жодного примусу уклав цей Договір та зобов’язується неухильно дотримуватись всіх його умов.

3. Предмет договору

3.1. Комунальне підприємство в порядку та на умовах, визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги на підставі звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.
3.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.
3.3. Місце надання медичних послуг: Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради», м.Вінниця, вул.Магістратська, 21. Окремі медичні послуги можуть надаватись за іншою адресою, про що Пацієнт повідомляється завчасно. Інформація про адресу місця надання медичних послуг розміщується на офіційному веб-сайті Підприємства.
3.4. Замовлення медичних послуг за цим Договором здійснюється Пацієнтом або Законним представником Пацієнта під час звернення до Підприємства та оформляється відповідним актом в залежності від виду послуг, що замовляються на користь Пацієнта:
3.4.1. Актом-замовлення (далі – Акт-замовлення, наведений у Додатку № 2 до Договору) підписаним сторонами, в якому визначається вид, вартість, календарна дата і, за можливості, точний час початку надання Підприємством замовлених медичних послуг, а також лікар, відповідальний за надання такої медичної послуги.
3.4.2. Актом-замовлення транспортування Пацієнта (далі – Акт-транспортування, наведений у Додатку № 2А до Договору) підписаним сторонами, в якому визначається усі дані, що передбачені у формі Акту транспортування.
3.5. В Акті-замовлення та/або Акті-транспортування можуть бути визначені інші, ніж передбачені Договором умови надання медичних послуг. У разі наявності суперечностей між умовами Акту-замовлення та/або Акту-транспортування і умовами Договору, Сторони керуються умовами Акту-замовлення та/або Акту-транспортування, але виключно з питань, які стосуються кожного окремого випадку.
3.6. Сторони погодили використання факсимільного відтворення підпису уповноваженої особи від Підприємства при підписанні Акту-замовлення та/або Акту-транспортування.
3.7. Надання медичних послуг здійснюється після відібрання від пацієнта Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 р. №110) (Додаток № 3 до Договору), яка підписується Пацієнтом перед початком наданням першої медичної послуги, та перед наданням наступних медичних послуг, перелік яких визначається Підприємством.
3.8. Надання послуг з транспортування здійснюється після відібрання від Пацієнта або Законного представника Пацієнта Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення транспортування (Додаток № 3А до Договору), яка підписується Пацієнтом або Законним представником Пацієнта перед початком наданням кожної послуги з транспортування.
3.9. Підприємство не має права, без згоди Пацієнта, розголошувати третім особам персональні дані Пацієнта, а особливо: інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Підприємству у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

4. Ціна договору та порядок здійснення оплати

4.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Підприємством та прийнятих Пацієнтом або Законним представником Пацієнта медичних послуг.
4.2. Вартість кожної медичної послуги визначається на підставі тарифів на платні медичні послуги, що надаються населенню у редакції, чинній на дату надання Пацієнту такої медичної послуги.
4.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом або Законним представником Пацієнта до початку надання медичної послуги шляхом здійснення Пацієнтом або Законним представником Пацієнта оплати у готівковій формі в касу Підприємства.
4.4. Підприємство надає медичні послуги виключно за умови стовідсоткової передоплати за такі послуги. Відстрочення, розстрочення платежу не допускається. Підприємство відмовляє у наданні послуги, якщо оплату проведено не у повному обсязі, за виключенням випадків, встановлених у п. 4.6 цього Договору.
4.5. Оплата медичних послуг Пацієнтом відбувається на підставі Акту-замовлення та/або Акту-транспортування (Додатки №№ 2 – 2А до Договору), у якому зазначається вид та вартість послуг. Такий Акт-замовлення та/або Акт-транспортування підписується Пацієнтом або Законним представником Пацієнта і вважається підтвердженням належного надання медичних послуг Пацієнту за умови, що ним не було висунуто обґрунтовану претензію впродовж 5-ти днів, з дня отримання медичних послуг. При наявності претензії Пацієнта або Законного представника Пацієнта щодо якості медичних послуг, поданої у встановлений цим пунктом строк, Підприємство розглядає її та, за умови обґрунтованості, вносить зміни до Акту-замовлення та/або Акту-транспортування. Акт-замовлення та/або Акт-транспортування оформлюється у одному примірнику, а за бажанням Пацієнта або Законного представника Пацієнта йому видається другий примірник Акту-замовлення.
4.6. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги. Розмір та вид таких знижок визначається відповідним рішенням, чинним на момент надання такої медичної послуги.
4.7. У разі відмови Пацієнта або Законного представника Пацієнта від отримання медичної послуги до початку її надання, але після оплати за неї, Підприємство повертає Пацієнту або Законному представнику Пацієнта сплачені ним кошти за наявності письмового звернення такого Пацієнта або Законного представника Пацієнта про повернення коштів. Пацієнт втрачає право на повернення сплачених коштів у даному випадку, якщо він не звернувся у належний спосіб протягом 2 (двох) місяців від дня, коли було проведено відповідну оплату.
4.8. У разі відсутності пацієнта в погоджений час в місці надання медичних послуг, без повідомлення поважності причин неявки чи затримки, він вважається таким, що відмовився від отримання медичної послуги і щодо нього застосовуються умови п. 4.7 Договору щодо порядку повернення сплачених коштів.

5. Порядок надання та приймання-передачі послуг

5.1. Персонал Підприємства, що надає послуги Пацієнту, має відповідну спеціальну освіту і відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
5.2. До початку надання медичних послуг співробітник Підприємства повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, що їх замовляє Пацієнт або Законний представник Пацієнта, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Підприємством за цим замовленням.
5.3. Якщо в ході такої консультації, виникне необхідність у наданні додаткових медичних послуг, маніпуляцій, проведенні клініко-діагностичних досліджень з метою встановлення (уточнення) діагнозу Пацієнта, такі послуги замовляються шляхом укладення Акту-замовлення (Додаток № 2 до Договору) і оплачуються в загальному порядку.
5.4. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється особисто, за телефоном або засобами мережі Інтернет у порядку, визначеному цим Договором. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Підприємством та Пацієнтом в усній формі.
5.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги, за умови відсутності попередніх записів інших Пацієнтів на бажаний час.
5.6. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Підприємства, у разі:
5.6.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
5.6.2. Тимчасова відсутність необхідного медичного персоналу.
5.6.3. Виникнення інших обставин, які унеможливлюють надання медичної послуги Підприємством.
5.6.4. Здійснення Лікарем прийому попередньо призначеного пацієнта, за умови, що є необхідність продовжити на невизначений строк час такого прийому.
5.7. Наявність обставин, передбачених підпунктом 5.6 цього Договору, встановлюється Підприємством та повідомляється Пацієнту завчасно, по можливості.
5.8. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом оформлення Акту-замовлення та/або Акту-транспортування.
5.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмові мотивовані претензії щодо Акту-замовлення та/або Акту-транспортування у визначений пунктом 4.5 Договору строк, медичні послуги вважаються належним чином надані Підприємством та прийняті Пацієнтом.
5.10. Якщо Пацієнту Підприємством надається декілька медичних послуг, Заклад охорони здоров’я має право скласти один Акт-замовлення, в якому зазначити весь перелік медичних послуг.
5.11. Пацієнт підтверджує, що Підприємством йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.
5.12. До отримання будь-яких медичних послуг Пацієнт та Лікар Підприємства в обов’язковому порядку підписують Інформовану добровільну згоду Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (додаток № 3 до Договору), яка оформлюється у встановленій законодавством України формі. Відсутність такої згоди є підставою для відмови Підприємства надавати будь-яку медичну послугу, щодо якої відсутня інформована добровільна згода, крім випадків критичного стану Пацієнта, що унеможливлює отримання такої інформованої згоди вчасно.
5.13. Підприємство веде на Пацієнта медичну карту в електронній та/або письмовій формі, у якій вказується деталізований опис наданих Пацієнту медичних послуг. Така медична карта є власністю Підприємства, яке її зберігає. За зверненням Пацієнта йому можуть надаватись відповідні виписки та витяги із його медичної карти. Підприємство не видає Пацієнту медичні карти.
5.14. У випадку відмови Пацієнта від отримання медичних послуг, запропонованих лікарем, Пацієнт підписує відповідний акт-відмову від лікування (діагностики) (додаток № 4 до Договору). Відмова Пацієнта від підписання відповідного акту-відмови від лікування (діагностики) фіксується лікуючим лікарем у такому акті та підписується ним особисто (додаток № 5 до Договору). У такому випадку Підприємство не несе відповідальності за наслідки такої відмови. Про відмову, надану Законним представником Пацієнта та яка може призвести до тяжких наслідків для такого Пацієнта, Підприємство повідомляє орган опіки та піклування.

6. Якість послуг

6.1. Підприємство гарантує Пацієнту надання якісних медичних послуг, шляхом:
6.1.1. забезпечення своєчасності та належної якості при наданні медичних послуг згідно з вимогами чинного законодавства України, керівних і розпорядчих документів у сфері охорони здоров’я;
6.1.2. постійного вдосконалення процесів, спрямованих на управління Підприємством, контролю якості медичних послуг, підвищення рівня та можливостей наявного діагностичного обладнання, підвищення рівня та кваліфікації співробітників Підприємства, організації процесів ефективного функціонування Підприємства;
6.1.3. сумлінного виконання своїх зобов’язань перед Пацієнтами та підтримання позитивної ділової репутації;
6.1.4. постійного проведення системного критичного аналізу функціонування системи управління якістю Підприємства, розроблення та запровадження у практику управління відповідного корегувальні дій та заходів;
6.1.5. надання медичних послуг відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), а також чинного законодавства України.
6.2. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України
6.3. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Права Пацієнта:

7.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.
7.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я та які зберігаються у Підприємства.
7.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг. Пацієнт має право безпосередньо під час прийому у Лікаря отримати необхідні роз’яснення щодо зазначених питань.
7.1.4. При наданні послуг, що відносяться до первинної медичної допомоги, обрати лікаря із запропонованих Підприємством. Інший медичний персонал надається Підприємством на власний розсуд, з урахуванням необхідної компетенції.
7.1.5. Вимагати заміни Лікаря з урахуванням положень, передбачених цим Договором.
7.1.6. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

7.2. Обов’язки Пацієнта:

7.2.1. Неухильно дотримуватись усних та/або письмових приписів і рекомендацій медичного персоналу Підприємства, в тому числі Плану лікування.
7.2.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Підприємству для надання медичних послуг. Пацієнт несе відповідальність за достовірність інформації, що ним надається.
7.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
7.2.4. Прибути в місце надання медичних послуг на дату та час надання медичних послуг завчасно.
7.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Підприємство весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, у т.ч. спадкові, схильність до певних захворювань, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, біологічні та фізіологічні особливості та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я. У випадку неповідомлення Пацієнтом вказаної інформації у необхідному обсязі, Підприємство не несе відповідальність за наслідки, спричинення відсутністю такої інформації.
7.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, невідкладно повідомити про це Підприємство. За умови відсутності такого повідомлення Підприємство не несе відповідальності за наслідки для Пацієнта.
7.2.7. Повідомляти Підприємство про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.
7.2.8. Повідомити Підприємству достовірні дані про свою особу, надати можливість зробити копії документу який посвідчує особу Пацієнта.
7.2.9. Здійснити самостійну підготовку до проведення окремих медичних маніпуляцій. Про необхідну підготовку Пацієнт може отримати інформацію на веб-сайті Підприємства, а також у медичного персоналу Підприємства. Пацієнт зобов’язаний повідомити Підприємство про порушення самостійної підготовки для отримання певних медичних послуг та рекомендацій медичного персоналу Підприємства.
7.2.10. Дотримуватись режиму поведінки у період після проведення медичних маніпуляцій.
7.2.11. Поводитись в приміщенні Підприємства у відповідності до усталених правил етикету, дбати про культуру мови, проявляти елементарну ввічливість та коректність, керувати своїми емоціями, зберігати охайний зовнішній вигляд і ставитися з повагою до медичного персоналу Підприємства, інших пацієнтів, людей поважного віку та дітей.
7.2.12. Дотримуватись порядку поведінки у Підприємстві, у тому числі, не смітити у приміщеннях та на території Підприємства, дотримуватись санітарно-епідеміологічних вимог щодо видалення фізіологічних та медичних відходів, не завдавати шкоди майну Підприємства, медичного персоналу та інших пацієнтів, правил санітарно-епідеміологічної та протипожежної безпеки.
7.2.13. Не приносити до Підприємства вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні та інші речовини, що можуть завдати шкоди життю та здоров’ю інших людей, їх майну та майну Підприємства.
7.2.14. Дотримуватись правил перебування, зокрема, режиму роботи Підприємства та не вимагати вчинення будь-яких дій та маніпуляцій в поза робочий час.
7.2.15. Дотримуватись вказівок медичного персоналу та інших працівників Підприємства стосовно перебування на території Підприємства.
7.2.16. Пацієнтам забороняється самостійно проводити медичні маніпуляції, використовувати засоби та інструменти Підприємства без дозволу медичного персоналу. За завдану шкоду медичному обладнанню, іншим засобам та інструментам Пацієнт несе повну матеріальну відповідальність.

7.3. Права Підприємства:

7.3.1. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Підприємство має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.
7.3.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
7.3.3. Перенести дату та час запланованого візиту Пацієнта з поважних причин на інший час та дату або запропонувати Пацієнту обрати собі іншого лікаря.
7.3.4. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити час надання медичних послуг або відмінити надання таких медичних послуг.
7.3.5. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору у порядку, встановленому п. 7.4 даного Договору. Якщо дії пацієнта призвели до відмови Підприємства надавати медичні послуги, сплачені ним кошти за такі послуги, не повертаються.
7.3.6. Підприємство має право відмовити Пацієнту в наданні медичних послуг, якщо виникла обґрунтована підозра, що така особа перебуває в стані алкогольного та/чи наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що унеможливлює надання замовлених медичних послуг. У такому випадку сплачені кошти за такі медичні послуги не повертаються.
7.3.7. Підприємство має право припинити надання медичних послуг Пацієнту, який не виконує план лікування та інші медичні вказівки лікаря без поважних причин. У такому випадку сплачені кошти за такі медичні послуги не повертаються.
7.3.8. Підприємство має право припинити надання медичних послуг, якщо Пацієнт своїми діями або діями осіб, що його супроводжують, завдають шкоди або створюють загрозу завданню шкоди інтересам, права та/чи майну Підприємства чи іншим пацієнтам або персоналу Підприємства. У такому випадку сплачені кошти за такі медичні послуги не повертаються.
7.3.9. Підприємство має право припинити надання медичних послуг Пацієнту, якщо той відмовляється від запропонованого плану лікування, наполягає на застосуванні засобів та методів, не дозволених на території України або ефективність яких офіційною медичною наукою не доведена або якщо лікуючий лікар вважає їх неефективними або шкідливими для Пацієнта.
7.3.10. У випадку відмови Підприємства від надання медичних послуг Пацієнту лікар або інший медичний працівник складає відповідний акт-відмову від надання медичних послуг (додаток № 6 до Договору), у якому вказується вид медичної послуги, у наданні якої пацієнту відмовлено з обґрунтуванням причини такої відмови. Такий акт підписується не менше, ніж трьома особами із складу медичного персоналу. Копія акту вручається Пацієнту на його вимогу. Пацієнту не може бути відмовлено у наданні медичних послуг, необхідних йому у зв’язку із перебуванням у критичному стані. Критичним станом людини вважається крайня ступінь будь-якої патології, при якій необхідним є штучне заміщення або підтримка життєво важливих функцій організму, зокрема, предагонія, агонія, клінічна смерть та інші стани, коли відсутність негайного лікування неминуче спричиняє біологічну смерть.

7.4. Обов’язки Підприємства:

7.4.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
7.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
7.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

8. Відповідальність Сторін

8.1. В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Підприємство зобов’язується відшкодувати вартість неякісно наданих медичних послуг, за наявності вини Підприємства.
8.2. У випадку застосування пункту 8.2 Договору, сума штрафу вираховується з коштів, що підлягають поверненню Пацієнту у відповідності до п. 4.7 Договору.
8.3. Підприємство не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:
8.3.1. невиконання Пацієнтом обов’язків щодо дотримання приписів і рекомендацій лікарів Підприємства, Плану лікування тощо;
8.3.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
8.3.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Підприємства;
8.3.4. не повідомлення Пацієнтом інформації, необхідної для розроблення Плану лікування або надання конкретної медичної послуги;
8.3.5. отримання медичних послуг в інших закладах охорони здоров’я;
8.3.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
8.4. Підприємство звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Підприємства (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Підприємством).
8.5. Підприємство не несе відповідальності за наслідки, спричиненні тимчасовим чи постійним припиненням постачанням комунальних послуг (електропостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо).

9. Конфіденційність

9.1. Підприємство гарантує Пацієнту збереження конфіденційної інформації про Пацієнта занесеної до Бази даних та/або до електронної медичної карти пацієнта.
9.2. Підприємство зобов’язується зберігати таємницю про стан здоров’я у сфері надання медичних послуг, зобов’язується не розголошувати стороннім особам (крім уповноважених Пацієнтом представників) будь-які дані про:
9.2.1. факт звернення до Підприємства, а також будь-яких інших медичних закладів та спеціалістів;
9.2.2. вид послуг, які надавали або пропонували Пацієнту;
9.2.3. види та результати обстежень та оглядів, проведених або запланованих медичних втручань;
9.2.4. сімейне життя Пацієнта, дані інтимного характеру тощо.
9.3. Вказані у п. 9.1 та 9.2 обмеження не поширюються на випадки, передбачені законами України, зокрема Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», у випадках, коли необхідно запобігти поширенню інфекційних захворювань відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також на випадки, коли розкриття такої інформації є необхідним для доведення якості надання медичних послуг Підприємством у межах, необхідних для такого доведення.
9.4. Акцептуванням даного Договору Пацієнт підтверджує свою обізнаність та розуміння, що лікарську таємницю можна розголошувати без згоди особи чи її законних представників в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини та в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадянського порядку, а також щоб запобігти заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, щоб запобігти розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або щоб підтримати авторитет і неупередженість правосуддя (частина 2 статті 32 та частина 3 статті 34 Конституції).
9.5. Підприємство зобов’язане надавати інформацію про особу, зокрема про стан здоров’я, результати медичних обстежень, методи лікування тощо, на вимогу самого Пацієнта, його законних представників, судів (у разі ухвалення відповідного рішення або надання відповідного запиту) та на запити інших державних органів у випадках та обсягах, визначених законами України.
9.6. Пацієнт також підтверджує свою обізнаність, що конфіденційна інформація про Пацієнта має бути розголошена шляхом невідкладного інформування органів і підрозділів Національної поліції України, якщо до Підприємства звернулась особа, якій завдали тілесні ушкодження кримінального характеру — вогнепальні, колоті, різані, рубані, забиті поранення (п. 1 наказу МВС та МОЗ «Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції» від 06.07.2016 № 612/679).
9.7. Пацієнт розуміє та не заперечує проти того, що Підприємство має розповсюдити конфіденційну інформацію про Пацієнта у разі нещасного випадку на виробництві або при професійному захворюванні. Підприємство зобов’язане протягом доби передати екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві відповідно до положень Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 № 1232. Підприємство, у випадку звернення потерпілого внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилає про це письмове повідомлення відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270.
9.8. Пацієнт зобов’язується не розголошувати будь-яку інформацію, що стала йому відома у зв’язку із відвіданням Підприємства, зокрема, але не виключно, щодо інших пацієнтів Закладу охорони здоров’я, їхні хвороби, діагнози та методи лікування, персональні дані інших пацієнтів та медичного персоналу Підприємства, крім інформації, що знаходиться у відкритому доступі та будь-яку іншу інформацію, не пов’язану із особою пацієнтів та метою їх звернення до Підприємства та наданих їм послуг.
9.9. Підприємство вживає заходів з метою забезпечення конфіденційної інформації.
9.10. Пацієнт підтверджує свою обізнаність із тим, що у випадку використання ним засобів зв’язку із Підприємством через мережу Інтернет або телефоном, він самостійно несе можливі ризики порушення права на конфіденційну інформацію щодо його особи зі сторони третіх осіб. Надаючи Підприємству адресу своєї електронної пошти та номеру телефону Пацієнт автоматично надає згоду на таку комунікацію. Про заборону комунікації засобами мережі Інтернет або телефоном Пацієнт зобов’язаний повідомити Підприємство.
9.11. З метою недопущення розкриття медичної таємниці, комерційної таємниці та (або) конфіденційної інформації, на території Підприємства забороняється аудіовізуальна фіксація за допомогою технічних засобів (аудіозапис, відео, фото зйомка, тощо) без дозволу уповноваженої особи Підприємства.

10. Обставини непереборної сили.

10.1. Підприємство звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Закладу охорони здоров’я тощо).
10.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
10.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

12. Строк дії Договору та інші умови
12.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Підприємством медичних послуг.
12.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Підприємства приймає (акцептує) всі умови цього Договору шляхом підписання заяви (акцепту) про укладення цього Договору або в спосіб визначений п. 1.1.1 Договору.
12.3. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.
12.4. Публічна оферта на укладення даного Договору діє з моменту його розміщення на сайті Підприємства і є чинною протягом строку розміщення.
12.5. Підприємство має право в односторонньому порядку змінювати умови даної публічної оферти. Такі зміни є чинними з моменту їх опублікування на сайті та/або стендах Підприємства і є обов’язковими для Пацієнтів у редакції, що діяла на момент їхнього приєднання до Договору та/або укладення відповідного додатку до Договору.
12.6. Зміни до цього Договору вносяться Підприємством в односторонньому порядку та оприлюднюються:
12.6.1. На офіційному веб-сайті Підприємства.
12.6.2. На паперових носіях розміщених в доступному для Пацієнта місці в приміщенні Підприємства.
12.7. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті Підприємства та на паперових носіях, пріоритет має примірник на паперових носіях.
12.8. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

13. Інші умови

13.1. Підприємство гарантує, що у медичній практиці застосовують методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, дозволені до застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. Нові методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, які перебувають на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування, можуть використовувати для лікування Пацієнта лише за його вимогою та/або отримання його письмової згоди.
13.2. Пацієнт підтверджує свою обізнаність із ризиками ненастання очікуваних результатів, діагностики, лікування, реабілітації тощо. Пацієнт також підтверджує своє усвідомлення, що за умови дотримання всіх рекомендацій Підприємства та виконання всіх умов за цим Договором, вірогідно буде досягнуто мету лікування, діагностики, реабілітації тощо. Підприємство не несе відповідальності, якщо воно зі своєї сторони вчинило всі можливі заходи та використав всі можливі методи та засоби, які є відповідно дозволеними чинним законодавством України, за сприяння та належної поведінки Пацієнта, однак не було досягнуто мети Пацієнта.
13.3. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів.
13.4. Пацієнт зобов’язаний самостійно повідомляти Підприємство про належність його до категорій населення, яким відповідним рішенням надано пільги при отриманні медичних послуг на Підприємстві та надавати відповідні докази (посвідчення, рішення тощо) до отримання відповідної медичної послуги.
13.5. Підприємство не має права відмовитися без поважних причин від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту медичні послуги.
13.6. Дія Розділу 4, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Підприємству Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.
13.7. Сторони підтверджують, що Пацієнт є вільним у виборі медичного закладу та лікаря, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.
13.8. Укладенням даного Договору сторони підтверджують, що Пацієнт ознайомлений із протипожежним інструктажем та зобов’язується його дотримуватись.
13.9. Отримання, обробка, зберігання та використання інформації про Пацієнта, здійснюється Підприємством відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
13.10. Підписавши цей Договір Пацієнт надає свою згоду Підприємству на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при укладенні цього Договору, з метою створення бази пацієнтів Підприємства, створення медичної документації, статистичних звітів та інших заходів, необхідних для виконання умов цього Договору, а також для контактування із Пацієнтом.

14. Реквізити Підприємства

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради»
Адреса: 21000, м. Вінниця, вул.Магістратська, 21
Код ЄДРПОУ: 05484155
П/р UA 10 302689 00000 26001055369765 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 302689

Головний лікар _____________ Трет’яков М.С.